HCL nr. 147 din 19.06.2019

0
HCL nr. 147 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 147 din 19.06.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11331 din 13.06.2019 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11332 din 13.06.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 60 din 19.06.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 18 din 19.06.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 147 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/202 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ale Legii. nr. 12/1990R privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 384/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale H.G. nr. 1454/2004 pentru probarea criteriilor de implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare şi definirea structurilor de vânzare, precum şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „e”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 și pct. 5, şi alin. (7), lit. „a”, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și Asociația Kult Generation în vederea organizării Festivalului KULT FEST 4, în perioada 9 – 11 august 2019, în Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” (Zona de Picnic și Ștrand) și Stadionul Municipal „Moldova”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre (inclusiv anexele 1A și 1B).

Art. 2 Se aprobă taxa de ocupare a domeniului public în sumă de 500 de euro/zi de eveniment, echivalent în lei, la cursul de schimb oficial B.N.R. al zilei, la Festivalul KULT FEST 4, pentru perioada 9–11 august 2019.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU