HCL nr. 146 din 30.07.2020

0
HCL nr. 146 din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 146 din 30.07.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 14204/22.07.2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 14250/23.07.2020 întocmit de Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei municipiului Roman;
  • avizul de legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 dat de Secretarului general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 55 din 28.07.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 147 din 28.07.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
Văzând prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140 al.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din acelasi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2020.

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2020.

Art. 3 Se aprobă înființarea celei de a doua linii de gardă în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală pentru C.T., începând cu data de 01.08.2020.

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului Romam.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU