HCL nr. 146 din 27.06.2018

  0
  1197

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 146 din 27.06.2018

  privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 11414 din 14.06.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 11415 din 14.06.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 37 din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 146 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R
  a administraţiei publice locale;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 9.000 m.p., cu nr. cadastral 56089, situat în Tarla Bolohan, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 5.400 m.p. cu nr. cadastral 56161 – arabil;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 3.600 m.p. cu nr.cadastral 56162 – arabil.

  Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 201 m.p., cu adresa unică: str. I.I. de la Brad, nr. 1 bis, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 81 m.p., cu nr. cadastral 59063 – curți-construcții;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 120 m.p., cu nr. cadastral 57481 – curți-construcții.

  Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU