HCL nr. 147 din 23.06.2022

0
HCL nr. 147 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 147 din 23.06.2022

privind acordarea unui mandat de reprezentare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41559 din 16.06.2022, referatul de aprobare nr. 41560 din 16.06.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 41680 din 17.06.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 21.06.2022 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 164 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 208 din 18.12.2015 privind înființarea serviciului public de asistență socială, instituție publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită „Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman”, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 20.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Roman, ale Dispoziției Primarului municipiului Roman nr. 411 din 18.04.2022 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer al dnei Vieru Sorina, precum și ale Dispoziției Primarului municipiului Roman nr. 412 din 18.04.2022 privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere domnului Șahîn Mihăiță;

În temeiul dispozițiilor art. 96, art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat de reprezentare a Direcției de Asistență Socială Roman, în fața instanțelor de judecată, inclusiv în căile de atac, dlui Gheorghe Carnariu, având funcţia de Secretar General al Municipiului Roman, în următoarele cauze:

  • Dosar nr. 1314/103/2021,
  • Dosar nr. 320/103/2022,
  • Dosar nr. 305/103/2022,
  • Dosar nr. 306/103/2022.

Art.2. (1) Persoana nominalizată la art.1 este împuternicită să reprezinte în mod legal şi să semneze valabil în numele Direcției de Asistență Socială Roman toate actele procedurale, de a formula căi de atac și are dreptul de a desemna o altă persoană cu studii juridice pentru a reprezenta Direcția de Asistență Socială Roman în instanțele de judecată;
(2) Mandatul este valabil până la soluționarea definitivă a dosarelor menționate la art. 1;

Art.3. Persoana nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prezenta hotărâre;

Art.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0