HCL nr. 148 din 23.06.2022

0
HCL nr. 148 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 148 din 23.06.2022

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul regional „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 42697 din 21.06.2022 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 42698 din 21.06.2022 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 43187 din 23.06.2022 dat de Secretarul Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 88 din 23.06.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 166 din 23.06.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 132/2014 privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată în judeţul Neamţ şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritara 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, perioada de programare 2014-2020;

Văzând adresa nr. 8658/23.05.2022 și adresa nr. 10664/20.06.2022, înregistrată în instituția noastră cu nr. 42086/20.06.2022, emise de CJ APASERV SA;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „d” şi alin. (7), lit. „n”, precum și cu dispozițiile art. 139, alin. (3), lit. ”d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul regional „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020” jud. Neamț, în valoare totală de 152.002,3146 mii lei (fără TVA), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate mai sus enunţat. Valoarea totală a devizului general este 152.002,3146lei (fără TVA), din care C+M de 104.729,2572 mii lei (fără TVA), conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor generali a proiectului regional „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020” conform art. 1 și art. 2 din prezenta Hotărâre se face cu următoarele mențiuni:

  • La pct. 1.6 („Reabilitare rezervoare de înmagazinare GA Autogară”), se va înscrie „Reabilitare rezervoare de înmagazinare GA Autogară și Episcopie”; la subpunctul 1.6.2, se va înscrie „Reabilitare structurală rezervoare V= 5000mc, inclusiv echipamente manevră și cameră vane”, în loc de Reabilitare structurală rezervoare V= 5000mc, inclusiv echipamente manevră și cameră vane R3 și R4 ;
  • La pct. 1.6 din Lista de Investiții prioritară actualizată MAI 2022 , se va înscrie „GA Autogară și Episcopie (reabilitare 2 rezervoare 5000mc și stație de clorinare)”.

Art. 4. Mențiunile detaliate în cuprinsul articolului 3 vor fi preluate, în mod corespunzător, în tot cuprinsul Studiului de fezabilitate – partea scrisă.

Art. 5. Compania Judeteană APASERV SA și Direcţia Tehnică și de Investiții va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0