HCL nr. 145 din 30.07.2020

  0
  648

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 145 din 30.07.2020

  privind modificarea H.C.L. nr.186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 14131/21.07.2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 14190/22.07.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 54 din 28.07.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 146 din 28.07.2020 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin.(2), lit. „a” şi alin.(3), lit. „c” și ale art. 405, art. 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 – nr. 10 ale H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 – nr. 10 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU