HCL nr. 144 din 30.07.2020

0
HCL nr. 144 din 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 144 din 30.07.2020

privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12216 din 25.06.2020 înaintat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12217 din 25.06.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 14404 din 24.07.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 61 din 28.07.2020 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 145 din 28.07.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 302-328, 333, ale art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. (1), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local Roman în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman:

 1. Președinte: Viceprimarul municipiului Roman;
 2. Secretar: Doinița RUGINOSU.- Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 3. Membru: Ciprian-Dorin ALEXANDRU – Direcția Economică;
 4. Membru: Monica Celia TICOVSCHI – Direcția Impozite și Taxe Locale;
 5. Membru- Liviu Nicoale BIRTA – Direcția Juridică și Administrație Publică – Birou Evidență Patrimoniu, Asociații de Proprietari;
 6. Membru- George-Alexandru BĂLAN – consilier local;
 7. Membru- reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre

Art. 4 Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local Roman în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru concesionarea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman:

 1. Președinte: Viceprimarul municipiului Roman
 2. Secretar: Liliana Maura CONDURESCU – Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 3. Membru: Ciprian-Dorin ALEXANDRU – Direcția economică;
 4. Membru: Monica Celia TICOVSCHI – Director Direcția Impozite și Taxe Locale
 5. Membru: Liviu Nicoale BIRTA – Direcția Juridică și Administrație Publică- Birou Evidență Patrimoniu, Asociații de Proprietari
 6. Membru: Andrei FRON – consilier local
 7. Membru: reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU