HCL nr. 146 din 19.06.2019

  0
  1070

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 146 din 19.06.2019

  privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Roman, Asociația Box Club Municipal Roman și Club Sportiv Municipal Roman în vederea susţinerii ramurii sportive Box pe plan local

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 11392 din 14.06.2019 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11393 din 14.06.2019 al C.S.M. Roman;

  Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a C.S.M. Roman nr. 45 din 14.06.2019

  Văzând avizul favorabil nr. 39 din 19.06.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 146 din 19.06.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”e” şi alin. 7, lit. ”c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 (1) Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Roman, Asociația Box Club Municipal Roman şi Club Sportiv Municipal Roman în vederea susţinerii ramurii sportive Box pe plan local.
  (2) Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Roman, Asociația Box Club Municipal Roman şi Club Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, să semneze în numele Municipiului Roman, protocolul de colaborare.

  Art. 2 Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU