HCL nr. 143 din 30.06.2021

0
HCL nr. 143 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 143 din 30.06.2021

privind aprobarea prelungirii unui contract de comodat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 44140 din 10.06.2021 inițiat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 44121 din 11.06.2021 întocmit de Direcția Administrativă;

Având în vedere cererea nr. 387/26.04.2021 din partea Sindicatului Liber Petrotub Roman, înregistrată la Primăria Municipiului Roman cu nr. 32165 din 28.04.2021 referitoare la prelungirea contractului de comodat nr. 4264 din 27.02.2007 pentru suprafața de 184,38 mp situată în strada Ștefan cel Mare, bl.M8;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 48 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 152 din din 28.06.2021 al Comisiei juridice,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ”c”, art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 4264/2007 încheiat între Primăria Municipiului Roman și Sindicatul Liber Petrotub Roman, pentru suprafața de 184,38 mp din strada Ștefan cel Mare, bloc M8, parter, cu o durată de 1 an;

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate, să încheie cu Sindicatul Liber Petrotub Roman actul adițional la contractul nr. 4264/ 2007.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU