HCL nr. 144 din 27.06.2018

0
HCL nr. 144 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 144 din 27.06.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 123/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11370 din 13.06.2018 iniţiată de către dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 11371 din 13.06.2018 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul nr. 36 din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul nr. 144 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

Întemeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 36 din H.C.L. nr. 123 din 30.06.2018, care va avea următorul cuprins:

Art. 36. Membrii comisiei care se deplasează la lucrările acesteia din alte localități vor beneficia de decontarea cheltuielilor de transport”

Art. 2 Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr.123/30.06.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin Ghica

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU