HCL nr. 143 din 27.06.2018

0
HCL nr. 143 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 143 din 27.06.2018

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, modificată prin H.C.L. nr. 20/09.02.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11365 din 13.06.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11366 din 13.06.2018 întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 16 din 27.06.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 143 din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 11, alin. 4, lit. „e” din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 1, ale art. 45, precum şi aler art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică poziţia 7 din anexa la nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, care va avea următorul conţinut:

„7. / Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” / str. Alexandru cel Bun, nr. 2 / dl. Nicolae Bogdan CURCUDEL
…………….

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin Ghica

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU