HCL nr. 142 din 30.06.2021

  0
  383

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 142 din 30.06.2021

  privind încetarea dreptului de administrare asupra unor imobile

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 46.466 din 22.06.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 46945 din 23.06.2021 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 47583 din 24.06.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman precum și avizul favorabil nr. 47 din 28.06.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 151 din 28.06.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 280/19.12.2018 privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Fondului Locativ din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato Roman, în calitate de operator, precum și protoculul de predare primire nr. 2280/04.02.2019;

  Luând în considerare adresele D.M.L. Roman înregistrate la Primăria municipiului Roman cu nr. 21260/29.10.2020 și 39716/26.05.2021;

  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” și „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 867 și următoarele din Legea 287/2009 privind Codul civil;

  În temeiul art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare al D.M.L. Roman asupra imobilului – locuință naționalizată – din strada Miron Costin, nr. 68, imobil compus din cameră în suprafață de 8,85 mp, dependințe în suprafață de 23,88 mp și teren în suprafață de 73,73 mp.

  Art. 2 Se aprobă încetarea temporară a dreptului de administrare al D.M.L. Roman asupra apartamentului – locuință din fondul locativ de stat – din str. Vlad Țepeș, bl. 1A, ap. 38, compus din 2 camere în suprafață de 27,34mp, dependințe în suprafață de 17,77 mp și balcon în suprafață de 3,52 mp, pe durata executării lucrărilor de reabilitare și reamenajare a acestuia.

  Art. 3 La data aprobării prezentei hotărâri se radiază poziția nr. 49 din anexa 3 și poziția nr. 38 din anexa 1 la protocolul nr. 2280/04.02.2019.

  Art. 4 La data aprobării prezentei hotărâri se radiază poziția nr. 59 din anexa 2 la H.C.L. nr. 81/19.07.2013.

  Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

  Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Alexandru BĂLAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU