HCL nr. 142 din 19.06.2019

0
HCL nr. 142 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 142 din 19.06.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11304 din 13.06.2019 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11305 din 13.06.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 57 din 19.06.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 17 din 19.06.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 142 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, precum și dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „e”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 6 și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și Asociația Club Sportiv MTB Roman în vederea organizării evenimentului sportiv „MTB Roman – Maraton”, ediția a II-a, în data de 13.07.2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei, pentru acoperirea parțială a sumelor destinate pentru premierea câștigătorilor ediției a II-a a evenimentului sportiv „MTB Roman – Maraton”, conform Acordului de asociere.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 4 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU