HCL nr. 141 din 30.06.2021

0
HCL nr. 141 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 141 din 30.06.2021

privind încheierea unui contract de comodat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr 46874 din 22.06.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 47051 din 23.06.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere adresa cu nr. 17/14.01.2021 a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari Roman, înregistrată la Municipiul Roman cu nr. 2714/14.01.2021, prin care se solicită încheierea unui contract de comodat.

Văzând avizul de legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 150 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 6, lit. „a”, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, art. 140, ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 2147-2157 Cod Civil;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de comodat între MUNICIPIUL ROMAN și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari Roman, cu destinația de sediu administrativ, până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii anuale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, privind spațiul în suprafață de 25 mp, situat la parterul imobilului din str. Ștefan cel Mare, nr. 246 – Camera nr. 8.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate, să semneze contractul prevazut la art. 1;

Art. 3 C.A.R. a Pensionarilor Militari Roman și Direcția Juridică și Administrație Publică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre;

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU