HCL nr. 141 din 19.06.2019

0
HCL nr. 141 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 141 din 19.06.2019

privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11821/13.06.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 11823 din 13.06.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 53 din 19.06.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 141 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică;

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces, în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016, pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a municipiului Roman de către furnizorii de rețele publice de comuncații electronice, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care dețin rețele publice de comunicații electronice au obligația de a prezenta o declarație
pe proprie răspundere cu privire la lungimea și dimensiuniea tuburilor/canalelor/galeriilor, numărul și dimensiunile căminelor pentru rețelele subterane precum și date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora care se află pe domeniul public sau privat al municipiului Roman.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU