HCL nr. 140 din 30.06.2021

  0
  357

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 140 din 30.06.2021

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, cu modificările și completările ulterioare;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 28.06.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 149 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
  privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se alege dna Elena Chelmuș ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 2 luni, respectiv lunile iulie și august 2021.

  Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Alexandru BĂLAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU