HCL nr. 141 din 23.06.2022

  0
  142

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 141 din 23.06.2022

  privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

  Examinând referatul de aprobare nr. 41327 din 16.06.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 41605 din 17.06.2022 inițiat de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 84 din 20.06.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 157 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale .

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Se aprobă utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 24.536 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 și nr. 1.1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2. Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Constantin Ghica

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0