HCL nr. 142 din 23.06.2022

0
HCL nr. 142 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 142 din 23.06.2022

privind încheierea unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 40829 din 15.06.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 41321 din 16.06.2022 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; Având în vedere adresa nr. 19/03.02.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 8024 din 04.02.2022, înaintată de Federația Română de Orientare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 85 din 20.06.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 27 din 21.06.2022 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 158 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „e” și lit. „f”, alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin. (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale alin. (7), precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă asocierea MUNICIPIULUI ROMAN cu FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE, în vederea realizării unor acțiuni de interes public local și național, respectiv Campionatele Naționale de Orientare Mountain Bike pentru probele Lungă Distanță, Medie Distanță și Ștafetă și Concursul de Orientare în Alergare Cupa Prietenia”, organizate de Federația Română de Orientare și Municipiul Roman, în perioada 29-31 iulie 2022.

  1. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Roman a sumei maxime de 000 lei, în vederea realizării acțiunilor de interes public local și național prevăzute la alin. (1).
  2. Se aprobă Acordul de asociere dintre MUNICIPIUL ROMAN și FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE, conform anexei (inclusiv Anexa 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Federația Română de Orientare, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de asociere sus-menționat.

Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0