HCL nr. 140 din 23.06.2022

0
HCL nr. 140 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 140 din 23.06.2022

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 40360 din 14.06.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 41174 din 15.06.2022 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 83 din .06.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 156 din .06.2022 al Comisiei juridice;

Avand în vedere prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice lcocale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă contul annual de execuție bugetară pe anul 2021, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Roman prin aparatul de specialitate și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 17 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0