HCL nr. 140 din 19.06.2019

0
HCL nr. 140 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 140 din 19.06.2019

privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11321 din 13.06.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11322 din 13.06.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 52 din 19.06.2019 al Comisiei pentru urbanism, avizul favorabil nr. 140 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea erorii materiale din cuprinsul poziţiei 6 din anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019 privind aprobarea concesionării unor terenuri, prin înscrierea numelui corect: „Roman Monica-Ionela” în loc de Roman Monica Elena.

Art. 2 Celelalte prevederi ale hotărârii se menţin neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU