HCL nr. 139 din 19.06.2019

0
HCL nr. 139 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 139 din 19.06.2019

privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11299 din 13.06.2019 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11300 din 13.06.2019 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul favorabil nr. 51 din 19.06.2012 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 139 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art. 858 şi urm. Cod Civil, ale art. 112, alin. 2 şi 6 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se propune schimbarea destinaţiei imobilului – teren şi construcţii – aflat în proprietatea publică a Municipiului Roman, situat în Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 274, identificat cu NCP 2647 în spații: socio-educaționale, agrement– sportive, expoziționale, birouri, administrative, cazare și alimentație publică.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va aplica numai după obţinerea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naționale.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU