HCL nr. 13 din 26.01.2023

0
HCL nr. 13 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 13 din 26.01.2023
privind aprobarea vânzării unei locuințe construite din fondurile statului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 3522 din 17.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3523 din 17.01.2023 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialiate nr. 3966 din 18.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Biroul Evidență Patrimoniu și Asociații de Proprietari și Direcția Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 25.01.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 13 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • adresa Direcției Municipal Locato Roman nr. 3113/24.11.2021, înregistrată la Primăria Roman cu nr. 91869/25.11.2021, prin care ni se transmite cererea domnului Jitaru Constantin privind cumpărarea locuinței din strada Aleea Revoluției, bloc 9, scara B, apartament 39;
  • Art.5 alin.2 și art. 21 din Decretul-lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art.1 alin.1, art.11, art.12, art.15 și art.16 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art.1244 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. c) și alin. (6), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (2), al art. 140, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare nr. 30-1/30.11.2022, întocmit de evaluator ANEVAR Stejar Romică, al imobilului.situat în municipiul Roman, Str. Aleea Revoluției bloc 9, scara B, apartament 39, jud. Neamț, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 65.400 lei.

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă cu plata integrală, către domnul JITARU CONSTANTIN, a imobilului cu destinația de locuință, situat în Roman, str. Aleea Revoluției bloc 9, scara B, apartament 39, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de 42,98 mp, înscris în Cartea Funciară a Municipiului Roman nr. 50269-C1-U29, având număr cadastral 50269-C1-U29.

Art. 3. Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, cumpărătorul dobândește și dreptul de folosință asupra cotei părți de teren aferente acesteia în suprafață de 11,94 mp, pe durata existenței construcției.

Art. 4. Se aprobă prețul vânzării în sumă de 65.400 lei, conform Raportului de Evaluare nr. 30-1/30.11.2022, întocmit de evaluator ANEVAR Stejar Romică, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 5. Se acordă mandat primarului municipiului Roman să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1 și să semneze, la notar, contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil;

Art. 6. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare

Art. 7. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0