HCL nr. 138 din 19.06.2019

  0
  898

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 138 din 19.06.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând:

  • expunerea de motive nr. 10813/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, raportul de specialitate comun nr. 10814/2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Municipal Locato Roman, precum și referatul nr. 1345/10804/2019 întocmit de Direcția Municipal Locato;
  • avizul favorabil nr. 56 din 19.06.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 138 din 19.06.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;

  Având în vedere:

  • Legea nr. 53/2003R – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU