HCL nr. 139 din 16.07.2020

0
HCL nr. 139 din 16.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 139 din 16.07.2020

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13.621 din 14.07.2020 întocmit şi înaintat de dnul Lucian Ovidiu Micu-Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 13.635 din 15.07.2020 întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 13717 din 15.07.2020 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 60 din 16.07.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 140 din 16.07.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozițiile art. 286, alin. 4, ale art. 287, lit. „b”, ale art. 288, alin. 2 și ale art. 289 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ precum şi ale art. 2, alin. 3, lit. „d” din H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor.

În temeiul dispoziţiilor ar. 129, alin. (2), lit. ”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției 195 din „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman,” conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele de cadastru și publicitate imobiliară.

Art. 4 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării bunurilor din evidențele fiscale.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU