HCL nr. 138 din 16.07.2020

  0
  666

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 138 din 16.07.2020

  privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local, a listei de studii și proiecte, a listei de investiții – Proiecte FEN, a listei de investiții la Spitalul Municipal Roman și a listei de investiții la Direcția Municipal Locato pe anul 2020

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 13525 din 14.07.2020 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 13526 din 14.07.2020 întocmit de către Direcţia Economică;
  Văzând avizul de legalitate nr. 13717 din 15.07.2020 al Secretarului Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 50 din 16.07.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 139 din 16.07.2020 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local Proiecte FEN, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 5 Se aprobă rectificarea Listei de studii și proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 6 Se aprobă rectificarea Listei de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 7 Se aprobă rectificarea Listei de investiţii la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 8 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU