HCL nr. 140 din 16.07.2020

0
HCL nr. 140 din 16.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 140 din 16.07.2020

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13639 din 15.07.2020 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raport de specialitate nr. 13644 din 15.07.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 13717 din 15.07.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 51 din 16.07.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 141 din 16.07.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, aprobată prin H.C.L. nr. 326 din 23.12.2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, H.C.L. nr. 127 din 26.06.2020 se abrogă.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU