HCL nr. 137 din 19.06.2019

  0
  857

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 137 din 19.06.2019

  privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 121/2019

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 10815 din 06.06.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 10816 din 06.06.2019 întocmit de către Serviciul Resurse umane, salarizare;

  Văzând avizul favorabil nr. 55 din 19.06.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 137 din 19.06.2019 Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” și „d” alin. (6), lit. „a” pct. 17, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor nr. 1 și 4 ale H.C.L. nr. 121/30.05.2019, după cum urmează:

  • în anexa nr. 1, la poziția 16, în coloana 13 – Treaptă profesională/Grad se va scrie II în loc de IA;
  • în anexa nr. 1, la poziția 17, în coloana 13 – Treaptă profesională/Grad se va scrie DEB în loc de IA.
  • în anexa nr. 4, în caseta Direcția Municipal Locato numărul de personal va fi 73 în loc de 67;
  • în anexa nr. 4, în caseta din stânga sus, la rândul 6 – Servicii publice subordonate cu personalitate juridică numărul de personal va fi 494 în loc de 488.

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 121/30.05.2019 rămân neschimbate.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU