HCL nr. 137 din 16.07.2020

  0
  543

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 137 din 16.07.2020

  privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 35/2020 privind aprobarea predării către Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Islazului, nr. F.N., Municipiul Roman, județul Neamț”

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 13.619 din 14.07.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 13.630 din 15.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – B.E.P.A.P.;

  Văzând avizul de legalitate nr. 13717 din 15.07.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 59 din 16.07.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 138 din 16.07.2020 al Comisiei juridice;

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative;

  În temeiul art. 129, art. 139, art. 140, precum și art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea art.1. din H.C.L. nr. 35 din 27.02.2020 care va avea următorul cuprins:

  ”Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului – teren situat în Municipiul Roman, judeţul Neamț, aflat în proprietatea privată a Municipiului Roman, în suprafaţă de 17.726 m.p., identificat potrivit Cărții funciare nr. 59726, nr. topo 59726, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Islazului, nr. F.N., Municipiul Roman , județul Neamț”.

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 35/27.02.2020 rămân neschimbate.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al Municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU