HCL nr. 136 din 19.06.2019

0
HCL nr. 136 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 136 din 19.06.2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere art. 35, alin. 1 şi al art. 47 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9, alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 – Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;

Văzând avizul favorabil nr. 38 din 19.06.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 136 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 5, alin 1 din H.C.L. nr. 101 din 06.08.20008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic Se alege dnul Dragoș-Viorel Moroșanu ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile iunie, iulie și august 2019.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU