HCL nr. 136 din 16.07.2020

  0
  646

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 136 din 16.07.2020

  privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 133/03.07.2020 și H.C.L. nr. 134/03.07.2020

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 13.620 din 14.07.2020, iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13.634 din 15.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 13717 din 15.07.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 58 din 16.07.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 137 din 16.07.2020 al Comisiei juridice;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c„ și alin. (6), lit. „d”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 133/03.07.2020, în sensul înscrierii corecte a adresei terenului ca fiind “Bd. Roman Mușat nr. 30A”, în loc de ”str. Bogdan Dragoș nr. 30A”. cum în mod greșit s-a înscris.

  Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor 1și 2 la H.C.L. nr. 134/03.07.2020, în sensul înscrierii corecte a adresei terenului ca fiind “Bd. Roman Mușat nr. 30A”, în loc de ”str. Bogdan Dragoș nr. 30A”. cum în mod greșit s-a înscris.

  Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 133/03.07.02020 și ale H.C.L. nr. 134/03.07.02020, rămân neschimbate.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU