HCL nr. 135 din 30.05.2019

0
HCL nr. 135 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 135 din 30.05.2019

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare și aprobarea alipirii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10.333 din 29.05.2019 întocmită şi înaintată de dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10.334 din 29.05.2019 întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul D.J.A.P.- Serviciului Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 50 din 30.05.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 135 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit.”c”, ale art. 45, alin. 1 și alin. 3, ale art. 124, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a terenului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate publică a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 1.778 m.p., cu adresa unică: Bd. Roman Mușat, nr. 78, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 1075 m.p., cu nr. cadastral 58923 – curțiconstrucții;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 703 m.p., cu nr. cadastral 58989 – curțiconstrucții.
    Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie – anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziția 2 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 275 din 21.12.2017 se abrogă.

Art. 5 Direcţia Economică va proceda la modificarea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 6 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele cartii funciare.

Art. 7 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea bunurilor din evidențele fiscale.

Art. 8 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate şi va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului judeţean Neamţ, a proiectului de hotărâre de Guvern vizând completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU