HCL nr. 136 din 08.06.2021

0
HCL nr. 136 din 08.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 136 din 08.06.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 42424 din 04.06.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 42576 din 07.06.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 42728 din 07.06.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 45 din 08.06.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 145 din 08.06.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind  reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 39409/25.05.2021 și 40538/28.05.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139 alin. (1), ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8273/1.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Botezatu Constantin și Liliana, ce are ca obiect apartamentul nr. 5, situat în blocul 74, etajul II, scara A din str. B-dul Republicii, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Botezatu Costache și Liliana în loc de Botezatu Constantin și Liliana, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 14859/10.05.1994 încheiat între RAGLT Roman și dnii Vartic Gheorghe și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 53, situat în blocul 4, etajul II, scara E din str. D. Gherea, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Vartic Ghiorghe și Elena în loc de Vartic Gheorghe și Elena, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU