HCL nr. 137 din 08.06.2021

0
HCL nr. 137 din 08.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 137 din 08.06.2021

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 42956 din 08.06.2021 inițiat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate cu nr. 42957 din 08.06.2021 întocmit de către Serviciul Managementul Proiectelor;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 42982 din 08.06.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 67 din 08.06.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 13 din 08.06.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum și avizul favorabil nr. 146 din 08.06.2021 al comisiei juridice;

Având vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 39409/25.05.2021 și 40538/28.05.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,b” și lit. „e”, ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă valoarea totală a proiectului „POȚI – Provocări- Oportunități – Ținte – Învățăminte” cod MySMIS: 139597, aferentă Colegiului Tehnic Danubiana Roman, în cuantum de 4.773.596,40 lei (cheltuieli eligibile).

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 95.471,94 lei reprezentând contribuția de 2% din valoarea totală și eligibilă a proiectului „POȚI – Provocări- Oportunități – Ținte – Învățăminte” cod MySMIS: 139597.

Art. 3 Direcția Economică va proceda la alocarea din bugetul local a sumei menționate la articolul 2, pentru toată perioada de derulare a proiectului, respectiv 30 de luni .

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 105 din 28.04.2021 se abrogă.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU