HCL nr. 135 din 08.06.2021

  0
  431

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 135 din 08.06.2021

  privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 123 din 20.05.2021

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 41923 din 03.06.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 42183 din 04.06.2021 întocmit de către Serviciul Resurse umane, salarizare;

  • – avizul de legalitate nr. 42728 din 07.06.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 66 din 08.06.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 144 din 08.06.2021 al comisiei juridice;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale alin. 6, lit. „a”, precum şi ale art. 139, art. 140, art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 123 din 20.05.2021, în sensul că la nr. crt. 509, coloana 2, în loc de „vacant” se va trece „Macovei Laura” și la nr. crt. 514, coloana 2, în loc de „Macovei Laura” se va trece „vacant”.

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 123/20.05.2021 rămân neschimbate.

  Art. 3 Serviciul Resurse umane, salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Alexandru BĂLAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU