HCL nr. 134 din 30.05.2019

0
HCL nr. 134 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 134 din 30.05.2019

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10158 din 28.05.2019 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10159 din 28.05.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 37 din 30.05.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 134 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a), b) şi c), ale art. 62, alin. (1), precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman la Conferința Internațională „My Step for Tavush Province”, din perioada 22–23 iunie 2019, care va avea loc la Dilijan, în Republica Armenia.

Art. 2 Se probă componența delegației formate din: dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, legitimată cu CI seria xx nr. xxxxxx, dna. Claudia Iulia Matei – consilier al primarului, legitimată cu CI seria xx nr. xxxxxx, consilier local Dragoș-Viorel Moroșanu, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx și consilier local Daniel-Laurențiu Vasiliu, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx, să reprezinte Municipiul Roman la Conferința Internațională „My Step for Tavush Province”, din perioada 22–23 iunie 2019, care va avea loc la Dilijan, în Republica Armenia.

Art. 3 Se mandatează Viceprimarul Municipiului Roman să semneze valabil, în numele Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de reprezentare, inclusiv semnarea de acorduri de cooperare internațională, cu obligativitatea prezentării ulterioare a unui raport de activitate;

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport în parcurs extern pentru membrii delegației Municipiului Roman.

Art. 5 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 6 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU