HCL nr. 135 din 23.06.2022

0
HCL nr. 135 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 135 din 23.06.2022

privind modificarea H.C.L. nr. 223/28.10.2021 privind instituirea dreptului de servitute în favoarea S.C. ORANGE ROMÂNIA

S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41561 din 16.06.2022, referatul de aprobare nr. 41562 din 16.06.2022 înaintat de primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 41741in 17.06.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 151 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 151 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare adresa nr. 22/TD/22372/18081 înaintată se SC ORANGE ROMÂNIA SA, înregistrată cu nr. 37749/31.05.2022 la Primăria municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 2 Decizia nr. 997/2018 a Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;

Văzând art. 129, alin. 2, lit ,,c”, ale art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, precum și are art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;

În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „g”, ale art. 140, alin, 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 223/28.10.2021 privind instituirea dreptului de servitute în favoarea S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra terenurilor ocupate de canalizația existentă în lungime de 3409 m și a traseului aerian în lungime de 26 722 m, montat pe 705 stâlpi, proprietate a Muicipiului Roman situate în U.A.T. Roman pentru asigurarea mentenanței obiectivului de investiţii <Instalare traseu aerian fibră optică>”.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă art. 1.1 din H.C.L. nr. 223/28.10.2021 privind instituirea dreptului de servitute în favoarea S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman.

Art. 3. Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 223/2021 rămân neschimbate.

Art. 4. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „ pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0