HCL nr. 134 din 23.06.2022

0
HCL nr. 134 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 134 din 23.06.2022

privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 38169 din 02.06.2022, referatul de aprobare nr. 38170 din 02.06.2022 înaintat de către Primarul municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 38448 din 03.06.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 44 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 150 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, alle art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 235,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în Str. Mihai Viteazu, nr. 55A, Punct Poligon, pentru crearea unor culoare de lucru în vederea executării lucrării:

Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe unifamiliale”, printr-o Linie electrică subterană LES 20 kV.

Art. 2. Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 319,00 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în Str. Mihail Jora (75,00 mp), parcare

Complex Hotel-Restaurant PHOENIX ( 104,00 mp ) și str. Nicolae Bălcescu (140,00 mp), pentru crearea unor culoare de lucru în vederea amplasării instalațiilor pentru „Alimentare cu energie electrică Centru Fitness, spațiu depozitare și agreement” S.C. KADATA PREST S.R.L.printr-o Linie Electrică Subterană LES 0,4 kV.

Art. 3. Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacității energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafață de 0,50 mp, proprietate privată a Municipiului Roman, situat în str. Nicolae Bălcescu în vederea amplasării unei firide E3+4T pentru

Alimentare cu energie electrică Centru Fitness, spațiu depozitare și agreement” S.C. KADATA PREST S.R.L.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „ pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0