HCL nr. 136 din 23.06.2022

  0
  175

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 136 din 23.06.2022
  privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere:

  • referatul nr.2144/15.06.2022 al Direcției Municipal Locato Roman;
  • proiectul de hotărâre nr. 41548 din 16.06.2022, referatul de aprobare nr. 41550 din 16.06.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman- domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr.41552 -din 16.06.2022 întocmit de către Serviciul Resurse Umane și Direcția Juridica și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 79 din 20.06.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 152 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

  În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul art. 129, alin (2), lit.a) , alin. (3), lit.c), art.139, alin.(1), art.140, alin.(1), art. 405, art. 554, precum și ale art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

  H O T Ă R Ă Ş T E

  Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 223/2018, privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu modificările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 223/2018, privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu modificările ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

  Art. 4. Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

  Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato Roman, autorităților și persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Constantin Ghica

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0