HCL nr. 134 din 08.06.2021

  0
  436

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 134 din 08.06.2021

  privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018

  PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural
  “Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman;

  Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii,
  Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale,
  Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
  Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Analizând referatul de aprobare nr. 42386 din 04.06.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 42388 din 04.06.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;

  Văzând avizul de legalitate nr. 42728 din 07.06.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 65 din 08.06.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 143 din 08.06.2021 al Comisiei juridice.

  Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

  În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Alexandru BĂLAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU