HCL nr. 133 din 30.05.2019

0
HCL nr. 133 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 133 din 30.05.2019

privind aprobarea încheierii Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul Dilijan, Provincia Tavuș, Gubernia Erevan din Republica Armenia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10156 din 28.05.2019 iniţiată de LucianOvidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10157 din 28.05.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Luând în considerare avizul de oportunitate și conformitate favorabil nr. H22/854 din 23.07.2018 al Ministerului Afacerilor Externe precum și avizul favorabil de oportunitate și conformitate nr. 72643 din 05.07.2018 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Având în vedere avizul favorabil nr. 36 din 30.05.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 133 din 30.05.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind Tratatele;
În temeiul art. 15, alin 2, ale art. 16, alin 2, lit. e, ale art. 36, alin. 7, lit. b și lit. c și ale art. 37, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul Dilijan, Provincia Tavuș, Gubernia Erevan din Republica Armenia, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU