HCL nr. 133 din 23.06.2022

0
HCL nr. 133 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 133 din 23.06.2022

privind inițierea demersurilor de „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 125 din 18.10.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism si Hotărârea Consiliului Local Roman Nr. 192 din 22.09.2020 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pe o perioadă de 10 ani;
 • Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027”;
 • Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman Nr. 34 din 24.02.2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Roman;
 • Hotărârea Consiliului Județean nr. 99 din 18.05.2015 privind adoptarea Strategiei de dezvoltare a Judetului Neamt – perioada de Programare 2014-2020, actualizată;
 • Hotărârea Consiliului Județean Hotărârea 143 din 29 iulie 2021 privind aprobarea „Master Planului de Turism al Județului Neamț 2020-2030”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

Având în vedere Referatul de necesitate si oportunitate a arhitectului şef privind inițierea actualizării Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism ale Municipiului Roman, nr. 22726 din 19.11.2020 si nr. 30398 din 02.05.2022,

Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in sedinta din data de 40303 din 10.06.2022;

Avizul favorabil al Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației cu 158403 din 24.06.2022

Raportul informării și consultării publicului nr. 40301 din 10.06.2022 Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 30529 din 02.05.2022; Studiul de impact înregistrat cu nr. 30410 din 02.05.2022;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 30512 din 02.05.2022, referatul de aprobare nr. 30516 din 02.05.2022 înaintat de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 30593 din 02.05.2022 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 43 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 78 din 20.06.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 149 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare:

 • Prevederile art. 46, alin. (1) si alin. (1^3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile Ordinului 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.
 • Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile art. 23, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, ulterior modificata si completata;
 • Prevederile art. 5 alin.(3), art. 23, art.34, art. 35 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. a) , ale art. 197 si ale art. 243, alin. (1), lit. a) si lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. “c” si alin. (6), li.t “c” si ale art. 139, alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă inițierea demersurilor de „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 125 din 18.10.2010, având valabilitatea de 10 ani, prelungit prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 192 din 22.09.2020 cu o perioadă de 10 ani.

Art. 2. Din bugetul Municipiului Roman se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării optime a proiectului prevăzut la art. 1 și cele necesare în perioada de sustenabilitate a acestuia.

Art. 3. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul managementul proiectelor.

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata O.C.P.I. Neamț, Consiliului Judetean Neamț, dlui primar al Municipiului Roman, Directiei Urbanism Amenajarea Teritoriului si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicarea pe site-ul municipiului Roman.

Art. 5. Prin grija dlui Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre la Institutia Prefectului – Judetul Neamț, în vederea verificarii legalitatii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0