HCL nr. 133 din 08.06.2021

0
HCL nr. 133 din 08.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 133 din 08.06.2021

privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 41843 din 03.06.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 41901 din 03.06.2021 al Direcției Tehnice și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 42728 din 07.06.2021 dat de Secretarul Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 08.06.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 142 din 08.06.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare H.C.L. Borlești nr. 6/29.01.2021 și H.C.L. Negrești nr.26/21.05.2021, precum și hotărârile A.G.A. ”AQUA NEAMŢ” nr. 1, 2, 3 din 29.03.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014, O.G. nr.26/2000 cu privire la sociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 89, art. 91, art. 129, alin. 2, e), alin. 9, lit. c), art. 139, art. 140, art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă aderarea comunei Borlești la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.
(2) Se aprobă aderarea comunei Negrești la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.
(3) Se aprobă majorarea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”, la suma de 30.000 lei.

Art. 2 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.147 din 15.11.2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.147 din 15.11.2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Roman în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 2 si 3 din
prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuterniceşte dnul Achiriloaei Leonard, reprezentant al Municipiului Roman, cetăţean român, născut la data de xx.xx.xxxx în Municipiul Roman, judetul Neamț, domiciliat în Roman, str. xxxxxxxxx, nr. xx, posesor al x.x. seria xx, nr. xxxxxx, eliberată de SPCLEP Roman la data de xx.xx.xx, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, Actele Adiţionale prevazute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 6 Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra-Neamţ.

Art. 7 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU