HCL nr. 134 din 07.06.2018

0
HCL nr. 134 din 07.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 105 DIN 27.04.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
„CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon;
Prioritatea de Investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice;
Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

H O T Ă R Â R E

Nr. 134 din 07.06.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând Expunerea de motive nr. 10833 din 06.06.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman şi Raportul de specialitate nr. 10834 din 06.06.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 68 din 07.06.2018 al Comisiei pentru Buget Finanţe, avizul favorabil nr. 134 din 07.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10868 din 07.06.2018 al Secretarului municipiului Roman,

Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B: Clădiri publice;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 27.04.2018 pentru obiectivul: „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN,
STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
, care va avea conţinutul din prezenta anexa la prezenta hotărâre;

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 105 din 27.04.2018 rămân neschimbate;

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin Serviciul „Managementul Proiectelor”, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU