HCL nr. 133 din 07.06.2018

0
HCL nr. 133 din 07.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 133 din 07.06.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere art. 35, alin. 1 şi al art. 47 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9, alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 – Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;

Văzând avizul favorabil nr. 32 din 07.06.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 133 din 07.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10868 din 07.06.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 5, alin 1 din H.C.L. nr. 101/06.08.20008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic: Se alege dl. Constantin GHICA ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile iunie, iulie şi august 2018.

Preşedinte de şedinţă
Constantin GHICA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU