HCL nr. 135 din 07.06.2018

0
HCL nr. 135 din 07.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 135 din 07.06.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10789 din 06.06.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 69 din 07.06.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 135 din 07.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10868 din 07.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU