HCL nr. 132 din 30.05.2019

  0
  600

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 132 din 30.05.2019

  privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 81/2019

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 10180 din 28.05.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 10181 din 28.05.2019 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 49 din 30.05.2019 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 132 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, avizul favorabil nr. 10399 din 30.05.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, alin. (3), lit. „c” și alin. (5), lit. „b”, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 3 al H.C.L. nr. 81/2019, care va avea următorul conținut:
  Art. 3. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri pozițiile 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45, 46, 47 ,56 , 57 și 58 din anexa nr.1 la H.C.L. nr.78 din 16.07.2010 și pozițiile 2, 3, 4, 5 și 13 din anexa la H.C.L. nr.35 din 26.02.2018 se vor radia.”

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 81/2019 rămân neschimbate.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU