HCL nr. 132 din 23.06.2022

0
HCL nr. 132 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 132 din 23.06.2022

privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 13108 din 23.02.2022, referatul de aprobare nr. 11.297 din 16.02.2022 întocmit și înaintat de Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 11.420 din 17.02.2022 întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică;

Luând în considerare avizul de legalitate nr. 13.084 din 23.02.2022 al Secretarului General al municipiului Roman;

Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului General al municipiului Roman precum şi avizul favorabil nr. 42 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 148 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (6), art. 139 alin. (1), art. 289 alin.(6) și ale art. 607 alin. (4) din Ordonanță de Urgență a Guvernului numărul 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 6 și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 1999, privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Roman, cu modificările si completările ulterioare, cât și de Anexa numărul 3 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman” la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere următoarele înscrisuri:

  • Hotărârea Consiliului Local numărul 161 din 02.12.2010, privind aprobarea redenumirii unor unități școlare;
  • Hotărârea Consiliului Local numărul 250 din 15.11.2021, privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman;
  • Hotărârea Consiliului Local numărul 309 din 22.12.2021, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 250/2021 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman;
  • Declarația pe proprie răspundere a Secretarului general al Municipiului Roman, nr. 11301 din 16.02.2022;
  • Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. MDLPA-26939/DPFBL-300/18.04.2022, înregistrat la Municipiul Roman sub nr. 29068/26.04.2022 și completarea înregistrată sub nr. 31659/05.05.2022 precum și sub nr. 41360/16.06.2022;

În temeiul dispoziţiilor ar. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț, însușit prin Hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 1999 cu modificările și completările ulterioare, și atestat în Anexa numărul 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum si al municipiilor, oraşelor și comunelor din județul Neamț, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I „ Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează:

– La poziția 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: ”Școala Costache Negri”; Coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Strada Petru Rareș nr. 1, municipiul Roman, Steren=5547mp, destinația curți-construcții; nr. cadastral 59168; vecinătăți: N-str. Petru Rareș; S- proprietăți particulare; E- proprietăți particulare; V- proprietăți particulare; corp C1- școala corp A, regim de înălțime parter, Sc/Sd=460mp, materiale: fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare tablă; corp C 2- școală corp B, regim de înălțime P+1E, Sc=424mp, Sd= 686 mp, materiale: fundații și pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare tablă; corp C3 – atelier, parter, Sc/Sd=123 mp, materiale: fundații și pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș terasă; corp C4 – magazie parter, Sc/Sd=24 mp; materiale: fundații și pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare tablă”; Coloana 4 va avea următorul cuprins: ” 1876/2005”Coloana 5 va avea următorul cuprins: ” 1.871,745 din care: 723,854 teren, 604,833 corp A, 519,169 corp B, 23,889 anexeColoana 6 va avea următorul cuprins: ”C.F. 59168 Roman; autorizație de construire nr. 145/06.06.2005, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 89/17.05.2006, Hotărârea Consiliului Local nr. 250/2021, Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2021”.; art. 112 alin (2) Legea nr. 1/2011- Legea educației naționale

Art. 2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial Local, iar inventarul astfel completat constituie anexă la statutul municipiului Roman și se publică pe pagina de internet a instituției, la secțiunea dedicată acestuia.

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0