HCL nr. 132 din 08.06.2021

0
HCL nr. 132 din 08.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 132 din 08.06.2021

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Roman pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 și semestrul I al anului școlar 2021-2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 41593 din 02.06.2021 inițiat de către Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 41757 din 03.06.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 42728 din 07.06.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 64 din 08.06.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 12 din 08.06.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 141 din 08.06.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), alin. (2) și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile articolului unic din Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;

Având în vedere dispozițiile art. 3 – art. 15 și art. 17 – art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv O.M.E.C.T.S. nr. 3470/2012, O.M.E.N. nr. 3480/2018 și O.M.E.N. nr. 5085/2019, și prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului;

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari şi elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi cu H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 4 din 28.01.2021 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2021-2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin (2), lit. „d” și ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2021, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 și semestrul I al anului școlar 2021-2022, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din instituțiile de învățământ din Municipiul Roman, un număr total de 3.107 burse școlare, după cum urmează:

  1. burse de performanță în cuantum lunar de 130 lei, pentru perioada cursurilor școlare;
  2. burse de merit în cuantum lunar de 120 lei, pentru perioada cursurilor școlare;
  3. burse de studiu în cuantum lunar de 110 lei, pentru perioada cursurilor școlare;
  4. burse de ajutor social în cuantum lunar de 100 lei, cu plata integrală atât pe perioada cursurilor școlare cât și a vacanțelor.

Art. 2 Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat, cu frecvență, din Municipiul Roman, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 5576/2011 care stabilește criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Art. 3 Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

Art. 4 Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, instituțiilor de învățământ şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU