HCL nr. 131 din 30.05.2019

0
HCL nr. 131 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 131 din 30.05.2019

privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10161 din 28.05.2019, înaintată de Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 10162 din 28.05.2019 întocmit de către Direcția Tehnica și de Investitii

Văzând avizul favorabil nr. 35 din 30.05.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 131 din 30.05.2019 al Comisiei juridice și avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale, precum și cele ale art. 36, alin. (2), lit. b) – d), alin. (5), lit. a), alin. (4), lit. f) și alin. (6), lit. a), pct.14, precum şi cele ale art. 123 din Legea nr. 215/2001R – Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe date în administrare către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț ce sunt amortizate integral, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU