HCL nr. 132 din 30.05.2018

0
HCL nr. 132 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 132 din 30.05.2018

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10302 din 29.05.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 10303 din 29.05.2018 întocmit de către Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul favorabil nr. 31 din 30.05.2018 al comisiei pentru administrație publică, sport și turism, avizul favorabil nr. 132 din 30.05.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;

Având în vedere :

 • Adresele nr. 42/23.04.2018 și 47/03.05.2018 ale Asociației de Dezvoltare
  Intercomunitară „AQUA NEAMT” ;
 • Avizul ANRSC nr. 603853/05.04.2018 privind solicitarea operatorului
  regional C.J. Apa Serv S.A. de modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile
  publice de alimentare cu apă și canalizare;

Luând în considerare prevederile:

 • art. 8, alin. 3, lit. „k” și „d” precum și cele ale art. 10, alin. 5 din Legea
  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
  completările ulterioare
 • art. 12, alin. 1, lit. „i” precum și cele ale art. 35, alin. 4 din Legea
  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările
  și completările ulterioare
 • H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv–cadru și a
  Statutului–cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de
  activitate serviciile de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b„ şi „d”, alin. 4, lit. „d” şi „e” și alin. 5, lit. „a”, precum şi cele ale art. 45, alin. 1, din Legea 215/2001R privind administraţia publica locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman – dl. Dan Felician Ioniță, să voteze „împotrivă” în Adunarea Generală a Asociațiilor a A.D.I ” AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, respectiv împotriva:

 • modificării prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C. nr. 603853/05.04.2018;
 • modificării prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire la modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare-epurare.

Art. 2 În situația în care reprezentantul municipiului Roman desemnat la articolul 1 respectiv dl. Dan Felician Ioniță se află în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat, interesele municipiului vor fi reprezentate de dl. Danuț Rudolf Friesenhahn, în calitate de consilier primar, cetățean roman, născut la data de XXXXX, la XXXXX, domiciliat în XXXXX, posesor al C.I. seria XX, nr. XXXXXX, eliberat de XXXXXX, la data de XXXXXX, având C.N.P. XXXXX.

Art. 3 Se aprobă Nota de fundamentare prevăzută în anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, A.D.I. AQUA NEAMT precum și persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU